ONZE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Windhouse Texel (hierna: WHT) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37115170 en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens op www.windhouse.nl te bekijken.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van WHT worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door WHT ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen, overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen of prijsopgaven van WHT zijn vrijblijvend en WHT behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 

2.2 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door WHT.

2.3 Alle aanbiedingen of prijsopgaven gelden zolang de voorraad strekt.

2.4 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door WHT. WHT is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt WHT dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen, betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2  Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling vooraf plaats. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van WHT. 

3.3  Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door WHT bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien WHT haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van WHT om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is WHT gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering, besteladres

4.1 De door WHT opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

4.3 De wijze van verpakking en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door WHT bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door WHT ons teruggenomen.

4.4 Indien u aan WHT schriftelijk opgave doet van een adres, is WHT gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan WHT  schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WHT verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1  U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door WHT geleverde producten en op het logo, beeldmerk en woordmerk van WHT geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 7. Recht op ontbinding van de koop 'bij koop op afstand'

7.1 Indien u een op afstand gekocht product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen acht (8) werkdagen na aflevering aan WHT te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en het product niet gebruikt is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

7.2 Bij herroeping van de koopovereenkomst door u overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel, betaalt WHT u het geïnde factuurbedrag terug binnen 10 werkdagen.

7.3 De koper dient de herroeping vooraf schriftelijk aan te kondigen (per e-mail of per brief).    

Artikel 8. Garantie na koop

8.1 Garantie ziet toe op gebreken als gevolg van fabricagefouten en/of gebruikte materialen van de bij WHT gekochte producten. De garantie is van toepassing op de eerste koper van het product. De garantietermijn is twaalf maanden na de datum van koop.

8.2 Bij garantie wordt het product vervangen of gerepareerd. Dit ter beoordeling aan WHT en voor rekening van WHT. WHT kan toestaan dat garantiegevallen op afstand per (digitale) foto's en met een volledige beschrijving worden afgehandeld. WHT kan in voorkomende gevallen vragen de betreffende producten retour te zenden aan WHT ter nadere vaststelling van een garantieclaim.

8.3 Normale slijtage als gevolg van normaal gebruik, valt niet onder garantie. De garantie is voorts niet van toepassing:

a. Indien het product gebruikt wordt bij scholings-, demonstratie- of verhuuractiviteiten.
b. Bij schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of schade door eigen schuld of toedoen.
c. Er aanpassingen aan het product zijn aangebracht door de koper.
d. De schade het gevolg is van extreem gebruik (vallen bij hoge snelheid op het water / extreem hoge sprongen / extreem hoge golven en wind).         

Artikel 9. Reclames, aansprakelijkheid   

9.1  U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u WHT  daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

9.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft WHT de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9.3 Behoudens de garantieverplichtingen, is WHT nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld door WHT.

9.4 WHT is niet aansprakelijk voor door koper geleden gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade -daaronder begrepen persoonlijke schade- door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

9.5 WHT is niet aansprakelijk voor het functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in verband met de verbinding met internetproviders, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit enz.. 

9.6 WHT is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de internetsite wegens onderhoud of anderszins.

9.7 Ten aanzien van de website die WHT in stand houdt, geldt bovendien hetgeen hierover nader is bepaald in artikel 13 hierna.

Artikel 10. Verhuuractiviteiten, evenementen

10.1 WHT verhuurt strandzeilwagens, windsurfmateriaal en ander buitensportmateriaal en WHT organiseert evenementen.

10.2 Verhuur of een evenement kan via een voorafgaande reservering (via e-mail of anderszins schriftelijk) worden besproken. Uitgebrachte offertes daarop van WHT zijn 10 werkdagen vanaf datum verzending offerte geldig. 

De akkoordverklaring met de offerte door de klant geschiedt schriftelijk (per e-mail, fax of reguliere post). De verhuurovereenkomst of evenementenovereenkomst komt tot stand door bevestiging van de akkoordverklaring door WHT. Deze bevestiging geschiedt eveneens schriftelijk (per e-mail, regulier post of per fax).

10.3 WHT kan bij het uitbrengen van de offerte om een aanbetaling vragen van 25% van het boekingsbedrag, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

De klant kan de verhuurovereenkomst of evenementenovereenkomst kosteloos annuleren tot aan tien kalenderdagen voor aanvang van de activiteit / het evenement, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

10.4 Bij annulering binnen tien kalenderdagen wordt 25% van het boekingsbedrag in rekening gebracht, tenzij anders vooraf schriftelijk overeengekomen.

10.5 WHT kan door bepaalde weersomstandigheden besluiten een gereserveerde verhuuractiviteit of evenement uit te stellen (te harde wind, te hoge golfslag etc.), dan wel te onderbreken. WHT zal samen met de huurder alsdan een alternatieve datum en locatie vaststellen.

10.6 Volledige betaling geschiedt in alle gevallen voorafgaande aan de activiteit(en) of het evenement. WHT kan bij verhuur of evenement vragen om een voorafgaande borg ter hoogte van € 500,- per te huren individueel apparaat of per evenement, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen.

10.7 Schade aan verhuurde materialen en apparaten door onjuist gebruik, balorigheid of nalatigheid zullen op de huurder worden verhaald op wiens naam de activiteit / het evenement plaatsvindt.

10.8 Ten laste van de huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die WHT als gevolg van niet nakoming door huurder van diens verplichtingen heeft moeten maken.

Artikel 11. Aansprakelijkheid WHT uit verhuur en evenementen

11.1 Activiteiten met van WHT gehuurd materiaal geschiedt uitdrukkelijk op eigen risico van de huurder(s) en gebruiker(s) en de huurder(s) en gebruiker(s) dienen zelf WA-verzekerd zijn voor de betreffende activiteit.

11.2 WHT is niet aansprakelijk voor door huurder(s) en gebruiker(s) geleden gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade -daaronder begrepen persoonlijke schade- door gebruik door de huurder(s) en gebruiker(s) van de van WHT gehuurde zaken.

11.3 De huurder is aansprakelijk voor door derden geleden gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade -daaronder begrepen persoonlijke schade- als gevolg van gebruik door de huurder(s) en gebruiker(s) van de van WHT gehuurde zaken.

11.4 De huurder is aansprakelijk voor door huurder(s), gebruiker(s) of derden geleden gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, winstderving en stilstandschade -daaronder begrepen persoonlijke schade- als gevolg van een ongeval tijdens het gebruik door de huurder(s) en gebruiker(s) van de van WHT gehuurde zaken.

11.5 De leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel zijn ook van toepassing op door WHT georganiseerde evenementen krachtens overeenkomst met WHT uitgevoerd.     

Artikel 12. Bestellingen/communicatie

12.1  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en WHT, dan wel tussen WHT en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en WHT, is WHT niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van WHT.

Artikel 13. Betreffende de website van WHT

13.1 WHT houdt een website in stand. WHT houdt zich het recht voor om onverhoopte fouten in omschrijvingen en/of prijzen daarin schriftelijk te corrigeren voordat bestellingen in behandeling worden genomen. Uiteraard staat het de klant dan vrij om de bestelling in heroverweging te nemen.

13.2 WHT is niet aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van de toegang tot en met het gebruik van de site.

13.3 WHT biedt geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

13.4 Verwijzingen of verbindingen naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van WHT, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site van WHT. WHT is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites, noch aanvaardt WHT enige aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke sites of bronnen. WHT is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door, of in verband met het gebruik van of door, het afgaan op de inhoud, goederen en/of diensten als aangeboden op dergelijke sites of bronnen.      

Artikel 14. Overmacht

14.1  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft WHT in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat WHT gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

14.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan WHT kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Diversen

15.1  Wanneer door WHT gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat WHT deze Voorwaarden soepel toepast.

15.2  Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Windhouse in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door WHT vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

15.3 WHT is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Aanbieding

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
  • heartbleed